XXIII Œwiatowe Dni M³odzie¿y – Eucharystia M³odych, obchody w diecezji siedleckiej

Obchody Œwiatowych Dni M³odzie¿y w diecezji siedleckiej – spotkanie m³odych z ca³ej diecezji. Tegoroczne Œwiatowe Dni M³odzie¿y przebiegaj¹ pod has³em: „Duch Œwiêty zst¹pi na was, otrzymacie jego moc i bêdziecie moimi œwiadkami.”
Uroczysta Msza Œwiêta w Katedrze siedleckiej pw. Niepokalanego Poczêcia NMP, koncelebrowana by³a pod przewodnictwem biskupów – Henryka Tomasika, Krajowego Duszpasterza M³odzie¿y oraz Jana Mazura, biskupa seniora diecezji siedleckiej. Mszê Œwiêt¹ poprzedzi³a katecheza biskupa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego. Historia Œwiatowych Dni M³odzie¿y rozpoczyê³a siê po Jubileuszu Roku Odkupienia w 1984 r. i trwa nieprzerwanie do dziœ. Twórc¹ idei takich w³aœnie spotkañ z m³odymi by³ Jan Pawe³ II. Œwiêto to prze¿ywane jest w dwóch wymiarach: lokalnym i miêdzynarodowym. W wymiarze lokalnym ka¿dego roku w Niedzielê Palmow¹ m³odzi gromadz¹ siê na wspólnej modlitwie. Spotkaniom tym przewodniczy zawsze Biskup Diecezjalny wraz z innymi biskupami oraz duszpasterzami. Natomiast w wymiarze miêdzynarodowym m³odzi gromadz¹ siê co 2, 3 lata w ró¿nych zak¹tkach œwiata. Ka¿dego roku Papie¿ pisze równie¿ Orêdzie do m³odych i wybiera temat spotkania wokó³ którego m³odzi póŸniej siê gromadz¹.

Read More...